Heti menü
Mire jó
Receptek (615)
Saját heti menü
Regisztráció
Bejelentkezés

Általános Szerződési Feltételek

Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Gourmet7 Menütervező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 77.; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-09-974380 cégjegyzékszámon; a továbbiakban: Szolgáltató) által működtetett www.gourmet7.hu URL alatt elérhető honlap (a továbbiakban: honlap) felhasználásának feltételeit, az ott igénybe vehető szolgáltatások nyújtására és igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket.

 

1. A szerződés tárgya

Szolgáltató engedélyezi a honlapra látogató felhasználó (a továbbiakban Felhasználó) számára a honlapon közzétett anyagok tanulmányozását és letöltését és meghatározott anyagok közzétételét a honlapon az ÁSZF rendelkezéseinek betartása mellett. Felhasználó a honlap megtekintésével és a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az ÁSZF-ben meghatározott rendelkezéseket. Felhasználónak minősül minden olyan 14. életévét betöltött nagykorú természetes személy, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a honlapon regisztrál.

 

2. A honlap használata

2.1. Regisztráció

A honlap használatához előzetes regisztráció szükséges, melynek során felhasználói név és jelszó megadása szükséges. Felhasználó köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni annak érdekében, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

A honlap elérése a www.facebook.com honlapon keresztül is történhet. Az olyan Felhasználó, aki a www.facebook.com weboldalon is regisztrált felhasználó, jogosult az ott létrehozott felhasználói profilja felhasználásával igénybe venni a honlapot. Ebben az esetben a Felhasználó a www.facebook.com weboldalon található „connect” gombra történő kattintás segítségével tudja összekapcsolni Facebook profilját a honlappal. A www.facebook.com weboldalon keresztül történő felhasználás esetében a Facebook általános szerződési feltételei is érvényesek a Felhasználóra.

A regisztráció a fentieken kívül közvetlenül a honlapon keresztül is történhet az ott található „Regisztráció” gombra kattintással. Ennek során felhasználó név, működő és valós e-mail cím, valamint jelszó, majd megerősített jelszó megadása szükséges. A Felhasználó a regisztráció során nemére és születési idejére, illetve helyére vonatkozó adataival kapcsolatos is köteles tájékoztatást adni. Továbbá alternatív kérdés megadása is szükséges a későbbiekben elfelejtett jelszóval kapcsolatos segítségnyújtás érdekében. A Felhasználó a regisztráció során megadott e-mail címre a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. Az itt feltüntetett linkre történő kattintással történik a regisztráció véglegesítése, és ezt követően lesz jogosult Felhasználó a honlap valamennyi szolgáltatását igénybe venni.

A honlapon keresztül történő regisztrációjával létrehozott profiljához a Felhasználó fényképet is jogosult feltölteni, azonban kizárólag a Felhasználót ábrázoló fénykép vagy pedig olyan kép, rajz, grafika, stb. feltöltése megengedett, amely fiktív személyt vagy élőlényt ábrázol, vagy egyéb módon egyedileg beazonosítható. A választott kép nem lehet más személy képmása, vagy más módon törvénybe ütköző, nem sértheti más személy személyiségi jogait, nem sérthet vagy veszélyeztethet kiskorúakat.

2.2. A honlap tartalma

Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a honlap bármely részét bármikor megváltoztassa vagy akár megszüntesse.

A honlapon a Felhasználó az alábbiakban meghatározott anyagok közzétételére jogosult, azonban minden esetben köteles megjelölni a feltüntetett anyag forrását. Feltölthető anyagok: ételrecept, sajátmenü, bevásárló lista, fénykép, hozzászólások. Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az általa a honlapra feltöltött tartalmakat Szolgáltató felhasználja, többek között szerkessze, átalakítsa, másolja, terjessze.

Szolgáltató saját maga is közzétesz különböző tartalmakat (ételreceptek, menük, egyéb információk, stb.) a honlapon, melyeket a Felhasználó szintén jogosult saját céljaira felhasználni, azokból saját menüsort kialakítani.

Felhasználó a honlap használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. A honlap szolgáltatásainak használatával Felhasználó beleegyezik és elfogadja, hogy semmilyen jogsértő, egy bizonyos személyt, esetleg személyek egy csoportját sértő, fenyegető, egyéb módon törvénybe vagy szerződésbe ütköző, mások számára a honlap használatát korlátozó vagy megnehezítő információt, anyagot és hozzászólást nem tesz közzé, nem továbbít és nem generál a honlapon és az azzal közvetlenül kapcsolatba hozható eszközökön és médiákon. Felhasználó a honlapot nem használhatja számítógépes vírusok terjesztésére, vagy jogosulatlan adatgyűjtésre. A honlap politikai célú felhasználása szigorúan tilos. Bármely anyag honlapon történő közlésével a Felhasználó elismeri, hogy szerzője és/vagy jogos felhasználója annak, vagy a jogosult kifejezett kérésére és engedélyével teszi közzé az érintett anyagot és/vagy szellemi alkotást. A Felhasználó elfogadja, hogy hozzászólása a fórumba történő postázásával lemond hozzászólása feletti rendelkezési jogáról és, hogy anyagi vagy más jellegű követelést a későbbiekben arra alapozva nem támaszthat.

Szolgáltató támogatja az információk és ötletek szabad cseréjét, azonban nem áll módjában ellenőrizni a honlapon keresztül közzétett valamennyi hozzászólást és azok tartalmát, aminek következtében ott akár hamis, megtévesztő, vagy nem megfelelő információk is közlésre kerülhetnek. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a tudomására jutott, jogi vagy más okból kifolyólag nem megfelelőnek vagy megengedettnek tartott anyagokat, hozzászólásokat és információkat törölje, módosítsa, vagy más helyre mozgassa.

 

2.3. Felhasználó törlése

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a honlap használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy Szolgáltató a honlapon esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja.

Amennyiben Szolgáltató tudomására jut bármilyen, a Felhasználó általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni, illetve adott esetben törölni. Jogosult továbbá a fórumot szakmailag akadályozó, esetleg stílus vagy nem megfelelő megnyilvánulás miatt, az adott felhasználót részlegesen elnémítani, figyelmeztetni esetleg véglegesen kitiltani. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy visszavonja vagy megtagadja a hozzáférést a honlap bizonyos vagy akár összes szolgáltatásához olyan személyektől, akik meggyőződése szerint megsértik, vagy megsérteni tervezik az ÁSZF feltételeit.

2.4. Szerzői jogi védelem

A honlap és a honlapon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. A honlap a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll. A honlapon található anyagokat, a Szolgáltató logóját a Felhasználó nem jogosult módosítani, újra előállítani, nyilvánosan közzétenni, előadni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni, továbbá más internetes oldalon, illetve számítógépes hálózati rendszerben bármilyen célból felhasználni, vagy egyéb elektronikus vagy nem-elektronikus módon reprodukálni, kivéve a Szolgáltató előzetes engedélyével. A honlapon megjelent anyagok vagy azok egyes részletei átvételének és közlésének minden esetben feltétele az eredeti forrás jól látható helyen és formában történő megjelölése. Ennek hiányában az átvétel a szerzői jogba ütköző engedély nélküli utánközlésnek minősül.

2.5. Hirdetés, reklám tevékenység

Felhasználó elfogadja, hogy a honlap szolgáltatásait semmilyen formában nem használja hirdetés, reklám vagy egyéb promóció céljára, vagy konkrét termékek, szolgáltatások üzleti célból történő népszerűsítésére a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül. Reklám, hirdetés, egyéb promóció feltüntetésének szándéka esetén az ezzel kapcsolatos feltételek, árak egyeztetése érdekében az alábbi e-mail címen lehet kapcsolatba lépni a Szolgáltatóval:

…………………….……………

Fenti rendelkezés megsértése esetén, Szolgáltató a hirdetés láthatóságának időtartamát figyelembe véve, utólagosan is jogosult a hirdetési költségről számlát kiállítani. Amennyiben ezen számla kiegyenlítésére a szabályt megsértő Felhasználó nem hajlandó, Szolgáltató jogi úton kénytelen tőle a hirdetési költséget behajtani.

2.6. Hírlevél, kapcsolatfelvétel Szolgáltatóval

Felhasználó az ÁSZF elfogadásával és a honlapon történő regisztrációjával, illetve e-mail címének a honlapon történő önkéntes megadásával automatikusan engedélyt ad a Szolgáltató részére, hogy a regisztrációkor megadott e-mail címére a honlappal kapcsolatos újdonságokról, ajánlatokról értesítő levelet, hírlevelet küldjön. Szolgáltató ezen e-mail címeket harmadik félnek a Felhasználó engedélye nélkül nem adhatja ki. Szolgáltató köteles a Felhasználó kifejezett és egyértelmű kérésére e-mail címét véglegesen törölni a rendszereiből, mely egyben a honlap szolgáltatásainak használatából történő kizárást is jelenti.

A honlappal kapcsolatban felmerült bármely problémával, vagy kérdéssel kapcsolatban a Felhasználó az alábbi e-mail címre küldhet megkeresést a Szolgáltató számára:

…………………………………..

 

3. Felelősségi szabályok

Felhasználó garantálja, hogy a honlap szolgáltatásait rendeltetésszerűen, kizárólag jogszerű módon és célokra, jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával használja. Felhasználó kifejezetten felelősséggel tartozik Szolgáltatóval szemben a Szolgáltató által elszenvedett valamennyi olyan kárért, amelyet a honlap Felhasználó általi szabálytalan és/vagy jogellenes használata okozott.

A honlapon található anyagok jótállás vagy garancia vállalása nélkül kerülnek közlésre. Szolgáltató a honlapra feltöltött anyagokért, azok tartalmáért (így különösen azok hitelességéért, valódiságáért, aktualitásáért) semmilyen felelősséget nem vállal. A honlapon keresztül közzé tett hozzászólásokért kizárólag az azt közlő Felhasználó, mint egyén felelős, a Szolgáltató semmilyen jogi, gazdasági vagy egyéb felelősséggel nem tartozik azokért.

Szolgáltató a honlapon található esetlegesen idejét múlt anyagok felújítására és aktualizálására kötelezettséget nem vállal.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlap és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a honlap használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a honlap használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

 

4. Adatvédelmi rendelkezések

Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználó által hozzáférhetővé tett és tudomására jutott személyes adatokat – összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel – bizalmasan kezeli, és kizárólag az adott szolgáltatás céljára használhatja fel, azt a Felhasználó előzetes jóváhagyása nélkül harmadik személyek számára ki nem adja, hozzáférhetővé nem teszi.

A Felhasználó által megadott személyes adatok közül Szolgáltató csak azokat az információkat használja fel, amelyek a Felhasználó azonosításhoz szükségesek annak érdekében, hogy tájékoztatást kaphasson a Szolgáltató szolgáltatásairól a honlapon keresztül elérhető, rendszeresen bővülő kínálatról, valamint a Szolgáltató hivatalos értesítéseiről.

 

5. ÁSZF közlése és hatálya

Jelen ÁSZF 2012. szeptember 26-tól visszavonásig, illetve esetleges módosítások hatályba lépéséig marad hatályban. A módosítás hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerültek a honlapon. Az esetleges módosításokról a Szolgáltató nem küld külön értesítést a Felhasználó részére, Felhasználó saját maga köteles a változásokat nyomon követni. Jelen ÁSZF-nek a Felhasználókkal történő megismertetéséről Szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy annak mindenkori hatályos és teljes szövegét a honlapon közzéteszi.

 

6. Egyéb rendelkezések

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyv és a Szerzői jogról szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép.

 

Budapest, 2012. szeptember

 

Hírlevél

Facebook
Rólunk | Kapcsolat | ÁSZF
Gourmet7 Kft. Minden jog fenntartva